Mokyklos taryba

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

E.dienynas

Patyčių dėžutė

Office 365

Prisijunk prie Mūsų

MOKYKLOS TARYBA

2017 metų progimnazijos tarybos veiklos planas

Mokyklos tarybos ataskaita už 2016 metus

         Mokyklos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia mokyklos savivaldos institucija. Taryba telkia mokyklos mokinius, mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus), vietos bendruomenę demokratiniam mokyklos valdymui, padeda spręsti mokyklai aktualius klausimus, direktoriui padeda atstovauti teisėtiems mokyklos interesams.

 • Taryba sudaroma iš mokykloje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, mokinių ir vietos bendruomenės atstovų. Tarybos narių skaičių ir jos veiklos kadencijos trukmę nustato mokyklos direktorius.
 • Į Tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja klasių tėvų (globėjų, rūpintojų) komiteto susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, 5–8 klasių mokinius – mokinių taryba.
 • Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Mokyklos direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis. 35. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Tarybos posėdyje.
 • Taryba:
 • teikia siūlymus dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • pritaria mokyklos strateginiam planui, metiniam veiklos planui, darbo tvarkos taisyklėms, kitiems mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems mokyklos direktoriaus; 36.3. teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;
 • svarsto mokyklos lėšų naudojimo klausimus;
 • išklauso mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl mokyklos veiklos tobulinimo;
 • teikia siūlymus Savivaldybės tarybai dėl mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
 • svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus mokyklos direktoriui;
 • teikia siūlymus dėl mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • organizuoja tėvų paramą mokyklai;
 • skiria atstovus į mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisiją;
 • svarsto kitus mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus.
 • Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.
 • Taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito mokyklos bendruomenei.

Mokyklos tarybos nariai:

Vesta Gorienė - mokytojų atstovas

Laimutė Lipnickienė - mokytojų atstovas

Laima Čiplienė - mokytojų atstovas

Audronė Grinkuvienė - mokytojų atstovas

Joana Jablonskytė - mokytojų atstovas

Agila Zalatorienė - tėvų atstovas

Jurga Gedžiūnienė - tėvų atstovas               

Asta Dagienė - tėvų atstovas

Kristina Baltramaitytė - tėvų atstovas

Vilma Tvarijonienė  - tėvų atstovas

Kamilė Stanionytė - mokinių atstovas

Emilis Vitas Navickas - mokinių atstovas

Beata Rutkauskaitė - mokinių atstovas

Gabija Strazdaitė - mokinių atstovas

Žiedūnė Čiūraitė - mokinių atstovas

Copyright 2021  Panevėžio „Aušros“ progimnazija