Švietimo pagalba

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

E.dienynas

Patyčių dėžutė

Office 365

Prisijunk prie Mūsų

Švietimo pagalba

Švietimo pagalba (pedagoginė, specialioji pedagoginė, socialinė pedagoginė) organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais švietimo pagalbos organizavimą ir teikimą reglamentuojančiais teisės aktais, Panevėžio miesto pedagoginės psichologinės tarnybos ar Panevėžio „Aušros“ progimnazijos Vaiko gerovės komisijos rekomendacijomis. Švietimo pagalbą progimnazijoje teikia specialusis pedagogas, logopedas, socialinis pedagogas, mokytojo padėjėjas (-ai). Švietimo pagalbos gavėjų sąrašai kiekvienų mokslo metų pradžioje derinami Vaiko gerovės komisijoje ir Panevėžio miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, tvirtinami progimnazijos direktorės įsakymu. Švietimo pagalba mokiniams teikiama pagal progimnazijos direktorės patvirtintus specialiojo pedagogo, logopedo pamokų, užsiėmimų tvarkaraščius, socialinio pedagogo daro grafiką. Švietimo pagalbos intensyvumas nustatomas, atsižvelgiant į Panevėžio pedagoginės psichologinės tarnybos išvadas ir/ar progimnazijos Vaiko gerovės komisijos rekomendacijas.

Progimnazijos Vaiko gerovės komisijos sudaryta vadovaujantis direktorės 2018-09-03 įsakymu Nr.V-94.1. Jai vadovauja mokyklos direktorė. Komisijos darbe dalyvauja švietimo pagalbos specialistai.

 

SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO MOKINIUI TVARKOS APRAŠAS

PANEVĖŽIO ,,AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS KRIZĖS VALDYMO VEIKSMŲ PLANAS

ĮSAKYMAS DĖL DIREKTORIAUS 2017 M. RUGSĖJO 18 D. ĮSAKYMO NR.V-71.1 „DĖL SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS ĮGYVENDINIMO PANEVĖŽIO „AUŠROS“ PROGIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO” PAKEITIMO

PATYČIŲ ATVEJŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS

Patyčių masto įvertinimo anketa

ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO „AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

PANEVĖŽIO „AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS ĮGYVENDINIMO PANEVĖŽIO „AUŠROS“ PROGIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS

ĮSAKYMAS DĖL DIREKTORIAUS 2018 M. BALANDŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR.V-37 „DĖL KRIZĖS VALDYMO MOKYKLOJE“ PAKEITIMO

Copyright 2023  Panevėžio „Aušros“ progimnazija